Regulamin
Uwagi ogólne:
 • Adrate.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332301, o kapitale zakładowym 20 000,00 - zł, nr NIP 5361865600 zwaną w dalszej części regulaminu "AdRate".
 • Każda osoba korzystająca z serwisu Adrate.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • Serwis Adrate.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat , ofert i usług świadczonych przez firmę AdRate Sp. z o.o. w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 • AdRate zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Adrate.pl.

Odpowiedzialność użytkownika
 • Korzystanie z Adrate.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw AdRate, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

Odpowiedzialność AdRate Sp. z o .o.
 • W przypadku otrzymania przez AdRate uzasadnionych wiadomości, że w serwisie Adrate.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich AdRate podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego sądu.
 • AdRate nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 • Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 • AdRate nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Adrate.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • AdRate ma prawo wprowadzać modyfikacje zawartość strony internetowej www.adrate.pl w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania Użytkowników.
 • AdRate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.adrate.pl w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które Adrate.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 • Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.

Partnerzy AdRate
 • Strona internetowa www.adrate.pl zawiera informacje o Partnerach z jakimi współpracuje firma AdRate Sp. z o.o. , jak również banery, teasery oraz linki do stron internetowych Partnerów z którymi współpracuje AdRate.
 • AdRate nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów, z którymi współpracuje. Korzystając z baneru lub linku do strony internetowej Partnera, użytkownik przechodzi na stronę www. należącą do innego właściciela.
 • AdRate nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych Partnerów z którymi współpracuje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności Partnerów AdRate należy odwiedzić stronę internetową Partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 • AdRate nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych Partnerów, z którymi współpracuje.
 • AdRate nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach internetowych Partnerów współpracujących z AdRate.
 • Wszelkie informacje o Partnerach z jakimi współpracuje AdRate Sp. z o.o. są bieżąco aktualizowane przez AdRate i powszechnie dostępne dla każdego Użytkownika serwisu Adrate.pl oraz klientów AdRate Sp. z o.o.

Zastrzeżenia techniczne
 • AdRate nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które AdRate nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 • AdRate dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Jednocześnie AdRate nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

Prawa autorskie
 • Serwis Adrate.pl, jak i zawarte w nim materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
 • Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony AdRate i w ramach przeznaczenia określonego przez AdRate. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z pod adresem kontakt@adrate.pl
 • Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Adrate.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa autorskiego.
 • Znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Adrate.pl podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika i wystąpienia szkody, będzie on zobowiązany naprawienia szkody AdRate na zasadach ogólnych.

Ochrona danych osobowych
 • Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej AdRate oraz podmiotów współpracujących. AdRate Sp. z o.o. przetwarza dane podane przez Klienta w celu udzielania informacji o produktach i usługach podmiotów współpracujących poprzez korespondencję marketingową.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332301, o kapitale zakładowym 20 000,00 - zł, nr NIP 5361865600
 • Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu marketingu usług własnych AdRate i Partnerów współpracujących z AdRate oraz przesyłania informacji handlowej AdRate oraz Partnerów współpracujących. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielania informacji w przedmiocie produktów i usług AdRate Sp. z o.o. oraz Partnerów współpracujących z AdRate.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji na rezygnacja@adrate.pl
 • Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji drogą mailową, prosimy o wysłanie wiadomości o treści 'rezygnacja' na rezygnacja@adrate.pl wraz z podaniem poniższych danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 • Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@adrate.pl

Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez AdRate usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez AdRate oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Lista podmiotów współpracujących dostępna jest na stronie serwisu Adrate.pl
 • Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez AdRate na adres kontakt@adrate.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, powyższy termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. Brak odpowiedzi AdRate we wskazanym 30-dniowym terminie od dnia wpływu reklamacji użytkownika nie oznacza pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez AdRate.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji AdRate wysyła użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez AdRate informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.34, w odpowiedzi na złożoną przez użytkownika reklamację.

Postanowienia końcowe
 • Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 • AdRate zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 • Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Adrate.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w siedzibie AdRate i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@adrate.pl.